Obchodní podmínky

1) PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU
2) OBJEDNÁVKA
3) STORNO PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY, REKLAMAČNÍ ŘÁD, VÝBĚR OBUVI
4) ZÁRUČNÍ DOKLADY
5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6) PLATBY
7) DOPRAVNÉ
8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

TEGA trade, s.r.o.
Na Valech 5613/12A
722 00 Ostrava-Třebovice
IČ 04658736
DIČ CZ04658736


Korespondenční adresa a adresa pro vrácení zboží: Just Go, Emila Filly 508/1 709 00 Ostrava- Mariánské Hory

Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2016 do doby vydání nových obchodních podmínek.

2) OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje potvrzení emailem nebo telefonem. Potvrzení emailem nebo telefonem následuje po přijetí elektronické objednávky od kupujícího Potvrzení o přijetí objednávky do systému (kopie objednávky) není potvrzení. Potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží uvedeného v objednávce. Po potvrzení objednávky prodávajícím se objednávka stává závaznou pro obě strany, pokud nedojde smluvními stranami k porušení podmínek smluvených v době potvrzení objednávky. Za podstatné podmínky se považuje především přesná specifikace zboží uvedená v objednávce, počet objednaných ks, cena za zboží, cena dopravy, forma dopravy a předběžný termín doručení. U zboží, u něhož je potvrzena dostupnost skladem, je doručováno do 2 pracovních dnů.

3) STORNO PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Bez udání důvodu - zboží bylo vyprodáno, zboží se již nevyrábí nebo se výrazně změnila cena prodávajícího. V těchto případech bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky nebo emailem a nabídne podobné zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě, případně stornuje provedenou objednávku. V případě, že na zboží byla kupujícím poskytnuta záloha nebo celá částka kupní ceny, bude mu celá zaplacená částka po telefonické dohodě v co nejkratším termínu převedena na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou na adresu. (Celá částka bude kupujícímu převedena/poslána nejpozději do 7 dnů).
Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího telefonem nebo emailem. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy
V souladu se zněním zákona č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy (v případě zásilkového obchodu) do 14 dní od převzetí zboží. 14ti denní lhůta začíná běžet dnem převzetí. Právo vrácení zboží ve lhůtě 14 dní je podmíněno nákupem zboží jako fyzické osoby (ne na IČO). V případě, že se rozhodnete využít výše uvedeného práva odstoupení od kupní smlouvy, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek a postupů.
Kontaktujte nás písemně (emailem na ciciban-cz@seznam.cz), že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu, variabilní a specifický symbol. Pro uvedení všech potřebných údajů prosím využijte tento formulář. Pokud vám zboží již bylo doručeno a převzali jste jej, kontaktujte nás dle výše uvedeného a po dohodě s obchodníkem zboží zabalte a zašlete zpět na naši adresu se všemi doklady, které jste s nákupem zboží obdrželi.
Adresa pro zaslání: Just Go, Emila Filly 508/1, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory.
Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží), jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zaslání doporučeně neznamená na DOBÍRKU. Zboží zaslané na dobírku nebude našimi pracovníky převzato.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme bankovním převodem na Váš účet nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání na bankovní účet bude částka za zboží zaslána nejpozději do 14 dnů po fyzickém převzetí zboží v sídle prodávajícího.
V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín zaslání peněz posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

Nelze vrátit zboží z důvodu vady, která byla uvedena u popisu zboží a z toho důvodu byla snížena cena zboží. Pokud má zboží vadu, je to vždy uvedeno v jeho popise: II. jakost - popis vady.

Reklamační řád
Před uplatněním reklamace překontrolujte, zda jste správně vyplnili objednávku. Omylem objednané výrobky nebudou jako reklamace uznány. Firma si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé reklamace individuálně a rozhodovat, zda reklamace bude uznána. Nelze reklamovat výrobky neúměrně opotřebované používáním. Nepřijmeme rovněž obuv znečištěnou.
Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na číslo +420 607971204, nebo emailem. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. 

Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.  Obsahuje-li zásilka záruční list dodávaný výrobcem, uschovejte jej prosím společně s daňovým dokladem o zaplacení.  Záruční list nelze potvrzovat předem z důvodu možnosti vrátit zboží v zákonné 14 denní lhůtě. V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:
Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu provozovny: Just GoEmila Filly 508/1709 00  Ostrava-Mariánské Hory nebo na  e-mail: ciciban-cz@seznam.cz,  to vše bez zbytečného odkladu. 
Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, termín nákupu.  Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list.  Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace). 
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.  V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

Rozpor s kupní smlouvou  
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  
(2) Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.  
(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.  
(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady.  Na naše zboží se poskytuje záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců od data jejího prodeje. Se zakoupenou obuví se Vám dostává do rukou i záruční list, jehož součástí je i návod na údržbu a ošetřování obuvi. Záruční list pečlivě uschovejte, doporučujeme jej předložit v případě reklamace současně s dokladem o zakoupení obuvi.

Nelze reklamovat vadu zboží, kvůli které byla cena zboží snížena. Pokud má zboží vadu, je to vždy uvedeno v popise zboží: II. jakost - popis vady.

Při nedodržení níže uvedených zásad nemůže být Vaše reklamace uznána.

Zboží předložené k reklamaci musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné. Náš eshop je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny, k reklamačnímu řízení.

Výběr obuvi:
Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly Vašim potřebám a případným defektům vašich chodidel. Obuv si před zakoupením důkladně vyzkoušejte. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Obuv vybírejte podle účelu, ke kterému je určená (vycházková, rekreační, …). U dětské obuvi obzvlášť pečlivě měřte obě nohy ve stoje a obuv vždy přezkoušejte obutím celého páru.

Ošetřování a údržba obuvi:
Životnost obuvi závisí na jejím správném udržování a ošetřování. Obuv často střídejte, zejména ve vlhkém prostředí. •        nečistoty omývejte slabým mýdlovým roztokem, otřete do sucha a použijte prostředek určený k ošetření a impregnaci vrchového materiálu
•        podešev doporučujeme čistit vlhkým hadříkem a nášlapnou část kartáčkem -obuv obouvejte rozvázanou a používejte obouvací lžíci, aby se nepolámala patní část -obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a vyvětrat. I po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřní části obuvi vlivem pocení nohou.
•        vyvarujte se rozmáčení obuvi, které poškozuje vzhled, deformuje tvar a zkracuje životnost materiálu, usňová obuv s konfekčním šitím není vodotěsná
•        promáčenou obuv vycpěte novinami a postupně vysoušejte při pokojové teplotě, mimo dosah tepelného zdroje-obuv nikdy neperte
•        pro ošetřování obuvi v žádném případě nepoužívejte rozpouštědla ani jiné podobné látky (např. aceton, líh)

Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např. vysoká intenzita užívání obuvi, používání obuvi k nevhodnému účelu, nedostatečná, či nesprávná údržba obuvi např. praní obuvi, atd. …V případě, že dojde k jejímu poškození z těchto důvodů, nelze obuv reklamovat.

Podmínky reklamace:
•        případná reklamace musí být uplatněna v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je s ohledem na sortiment přijetí reklamace možné, nebo v jeho sídle, a to bez odkladu, nejlépe ihned při zjištění závady
•        pro přijetí obuvi k reklamaci je nutno prokázat zakoupení obuvi, a to nejlépe předložením záručního listu spolu s dokladem o zakoupení obuvi
•        k reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. Obuv nesplňující zásady obecné hygieny nelze převzít k reklamačnímu řízení.
•        reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi
•        doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen věc převzít se do záruční doby nezapočítává, o tuto dobu se záruční lhůta prodlužuje. Uvedená lhůta je max. 30 dnů a je vyznačena na potvrzení o přijetí reklamace
•        po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká
•        je-li výsledkem reklamace výměna obuvi, začne běžet nová záruční doba znovu od okamžiku převzetí obuvi

Záruka se vztahuje na: výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou (např. nepár u obuvi, chybějící část výrobku, ..), které se vyskytnou v průběhu záruční doby v délce 24 měsíců od data prodeje, a to při dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování a údržby uvedeném v záručním listě. Uplynutím záruční doby právo reklamovat zaniká. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno příp. znemožněno jeho další používání (např. prasklá podešev), aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození, zanedbání základních pravidel údržby. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka se nevztahuje na:
Na barevnou změnu obuvi – zejména u tzv. stíraných barev . Jedná se o stírání vrchní barvy – základ zůstává stálý – jedná se o jejich typickou vlastnost podpořenou technologickým postupem výroby – typické pro barevné vzory.
Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování. Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. § 619, odst.2 Obč. Z.), nesprávného užívání a neodborného zásahu.
Mechanicky poškozenou obuv a její části.
Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběr.

4) ZÁRUČNÍ DOKLADY

Pokud výrobcem nebyl dodán ke zboží záruční doklad, slouží vydaná faktura jako daňový doklad a zároveň jako hlavní záruční list.

5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Veškeré nakládání s osobními údaji na www.botickydetske.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu  www.botickydetske.cz  firma TEGA trade, s.r.o. je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání, slouží výhradně k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku a doručení zboží. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb internetového obchodu  www.botickydetske.cz  zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.

6) PLATBY

Zboží zasílané v rámci ČR
 A) Zboží může být zasláno na dobírku - je zaplaceno při převzetí kurýrní službě PPL.
B) Zboží je možné platit převodem na účet předem - po připsání platby na účet TEGA trade, s.r.o. bude zboží ihned odesláno zákazníkovi v běžných dodacích lhůtách.
Výhodou platby předem je nižší platba za dopravné. Číslo účtu a variabilní symbol Vám zašleme spolu s potvrzením objednávky do 48h.

Zboží zasílané na Slovensko:
Hodnota nákupu v Kč bude přepočtena v den vystavení účtenky platným kurzem devizy-nákup v daný den dle sazebníku Fio banky, a.s.

Zboží je možné platit převodem na účet předem - po připsání platby na účet TEGA trade, s.r.o. bude zboží ihned odesláno zákazníkovi v běžných dodacích lhůtách. 

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné a jsou uvedeny včetně DPH. Provozovatel obchodu je plátcem DPH. U položek je uplatněna sazba DPH 21%.

7) DOPRAVNÉ

Zboží zasíláme prostřednictvím dopravní společnosti PPL nebo si jej můžete vyzvednout v některé z poboček Zásilkovny. Zboží bude doručeno do druhého pracovního dne od odeslání, max. do dvou dnů (není-li kalamitní situace). Pokud dojde k prodlení, ihned kontaktujte dopravce popř. nás. Na Slovensko do 5ti pracovních dní.
K ceně zboží je připočtena cena za dopravné:

Dopravné na území ČR
Při platbě předem převodem na účet:Kurýrní služba PPL  ...................... 110,- Kč   
Při zaslání dobírkou :Kurýrní služba PPL ...............................................150,- Kč   
Zásilkovna (vyzvednutí na vybraném místě) platba převodem předem.......69,- Kč
Zásilkovna (vyzvednutí na vybraném místě) platba dobírkou....................89,- Kč 

Dopravné na Slovensko
Při platbě předem převodem na účet: Kurýrní služba PPL ........................220,- Kč

Balné neúčtujeme. Platíte pouze poštovné.  

Pokud nebude zásilka převzata (z jakéhokoli důvodu) a zákazník bude požadovat opětovné zaslání zboží, bude znovu účtováno dopravné ve výši 150,- Kč. (Bude se platit dopravci při převzetí zásilky).

Při zaslání zboží na Slovensko bude účtováno dopravné ve výši 220,- Kč.

Osobní odběr je možný na jedné z našich prodejen, při objednání přes e-shop je nutná platba předem převodem na účet. Zboží může být vráceno pouze v prodejně JUST GO, dětská obuv, Emila Filly 508/1, Ostrava-Mar. Hory, peníze za vrácené zboží budou poukázány zpět na uvedený účet do 14ti dnů od vrácení zboží.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem (firmou TEGA trade, s.r.o. jako provozovatelem internetového obchodu www.botickydetske.cz ) a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změnu podmínek vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách nejméně 1 měsíc před účinností nových podmínek


Nejprodávanější produkty

 • ZL Zátka mix

  Náhradní zátka pro případ, že ostré dětské zoubky zdeformují zátku...

  19 Kč
 • ZL Krytka FLOPPY

  Nová R&B krytka FLOPPY® Zdravá a flexibilní -...

  42 Kč
 • Ciciban TAYLOR 440

  Bačkůrky. Domácí přezůvková obuv. Lehká, s ohebnou podešví a tvarovanou...

  499 Kč
 • Papuče NAVY N 440

  Bačkůrky. Domácí přezůvková obuv. Lehká, s ohebnou podešví a tvarovanou...

  499 Kč
 • ZL Víčko mix barev

  Náhradní víčko pro ZL včetně zátky a těsnění. Barevnou variantu uveďte...

  49 Kč
 • Ciciban RAMBLA 499

  Bačkůrky. Domácí přezůvková obuv s gumovu špičkou. Pevný opatek, kožená...

  730 Kč
 • Ciciban NAVY 440

  Bačkůrky, domácí přezůvková obuv. Lehká, s ohebnou podešví a tvarovanou...

  560 Kč
 • Ciciban RINGO 440

  Bačkůrky, domácí přezůvková obuv. Lehká, s ohebnou podešví a tvarovanou...

  560 Kč
 • Kalhoty SF Z šedá

  Softshellové zimní kalhoty, nepromokavé s volnou nohavicí na stáhnutí....

  550 Kč
 • Ciciban BOSTON 440

  Zimní vycházková obuv s mebránou C-Tex. Obuv je nepromokavá a prodyšná....

  530 Kč

Informace

Novinky